suari

22 teksty – auto­rem jest suari.

Wi­taj w świecie, gdzie wa­run­ki dyk­tują ogo­leni na gład­ko chłop­cy w ob­cisłych por­tkach, a ko­biety war­tościowe uz­na­no za ga­tunek wy­marły.
Tu­taj lo­jal­nych ludzi po­liczysz na pal­cach, o ile ci ich wcześniej nie od­gryzą lub nie połamią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2014, 08:29

W tym kra­ju, pra­ca jest jak po­wiet­rze. Ni­by jej pełno, a jed­nak jej nie widać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 stycznia 2013, 12:43

Spa­lam się, gdzieś po­między pier­wszym, a os­tatnim pa­piero­sem. Za­pisuję to­ny pa­pieru. To­ny pa­pieru mokną od moich myśli. Wciąż sta­ram się ro­bić ludziom na złość, wciąż pluję ja­dem, wciąż nie za­myka mi się gęba, nie za­myka mi się mózg. Jed­na klep­ka, dwie, al­bo wszys­tkie. Ta­ki już mój urok, ale wciąż jes­tem na­jukochańszym stworze­niem na ziemi.

Ty wiesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2013, 15:21

Na początku był smak per­fum na języku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 grudnia 2012, 19:03

O ile za ob­cięcie pępo­winy od­po­wie­dzial­ny jest le­karz, tak pod­ci­nanie skrzy­deł, nie­rzad­ko leży w ges­tii rodziców. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 grudnia 2012, 14:29

Wie Pan, to jest tak: Może i bym chciała, aby ktoś mnie w końcu od­na­lazł. Aby mi czy­tał w myślach i cichym szep­tem do sza­leństwa doprowadzał... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 grudnia 2012, 21:55

Ko­niec świata ma­my za sobą. Nas­tał wte­dy, kiedy ludzie przes­ta­li so­bie pomagać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 grudnia 2012, 20:21

Związek dwoj­ga ludzi zaw­sze wyob­rażałam so­bie na wiele spo­sobów. Każdy był wspa­niały, bo po­mimo od­mien­nych obyczajów, cha­rak­terów i oko­liczności, gościła w nim nut­ka ma­gii, rozświet­lająca życie kochanków, póki star­czyło im sił, by [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 grudnia 2012, 12:29

Ogień, sy­nonim sa­mot­ności. Tra­wi, wy­pala, ob­ra­ca w proch. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 grudnia 2012, 14:06

Tar­ga mną ty­le emoc­ji, że szczy­tem mo­jej wy­lew­ności jest wy­mow­ne milczenie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 sierpnia 2012, 23:07

suari

" Va'esse deireádh aep eigean... "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

suari

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność